Juridische informatie

1. Presentatie van de site.

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over vertrouwen in de digitale economie wordt aan gebruikers van de site verteld www.cordonnerietraditionnelle.fr/ de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering en monitoring:

Eigenaar : François BAUDUIN - Schoenreparatie - Traditioneel - MATCH Shopping Center, Boulevard Europe 59600 Maubeuge
Designer : Canopea Webmarketing
Publicatiemanager : François Bauduin - cordonneriebauduin@gmail.com
De publicatiemanager is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : François Bauduin - cordonneriebauduin@gmail.com
Host : OVH - 2 Rue Kellermann, 59100 Roubaix
< br />

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

Gebruik van de site www.cordonnerietraditionnelle.fr/ impliceert volledige aanvaarding van de algemene gebruiksvoorwaarden ci -na beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de www.cordonnerietraditionnelle.fr/ zijn daarom verzocht hen regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door François BAUDUIN, die vervolgens zal trachten de gebruikers voor de data en tijden van de interventie te communiceren.

De site www.cordonnerietraditionnelle.fr/ wordt regelmatig bijgewerkt door François Bauduin. Op dezelfde manier kunnen de juridische mededelingen op elk moment worden gewijzigd: ze dringen zich echter op aan de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

Het doel van www.cordonnerietraditionnelle.fr/ is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

François BAUDUIN streeft ernaar om de site www.cordonnerietraditionnelle.fr/ zo nauwkeurig mogelijk te informeren. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, of het nu zijn eigen schuld is of die van de externe partners die deze informatie hebben verstrekt.

Alle informatie op de site www.cordonnerietraditionnelle.fr/ wordt gegeven als indicatie en zal waarschijnlijk evolueren . Bovendien is de informatie op de site www.cordonnerietraditionnelle.fr/ niet volledig. Ze zijn onderhevig aan wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie.

5. Intellectueel eigendom en vervalsingen.

François BAUDUIN is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, afbeeldingen, logo, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de middelen of het gebruikte proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: François BAUDUIN.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die het bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code. < / p>

6. Aansprakelijkheidsbeperkingen.

François BAUDUIN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de site www.cordonnerietraditionnelle.fr/, die het gevolg is van het gebruik van materiaal dat niet reageert niet aan de specificaties vermeld in punt 4, ofwel het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit.

François BAUDUIN kan niet ook aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld dat een marktverlies of een kansverlies) als gevolg van het gebruik van de site www.cordonnerietraditionnelle.fr/ .

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. François BAUDUIN behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de wet die van toepassing is in Frankrijk, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt François BAUDUIN zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker aan te vechten, met name in het geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium ( tekst, fotografie ...).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het strafwetboek en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Wanneer u de site www.cordonnerietraditionnelle.fr/ gebruikt, kan het volgende worden verzameld: de URL van links waarmee de gebruiker de site heeft geopend www.cordonnerietraditionnelle.fr/ , de toegangsprovider van gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

François BAUDUIN verzamelt in ieder geval persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten die door de site worden aangeboden www .cordonnerietraditionnelle.fr / . De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van de feiten, met name wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de sitegebruiker www.cordonnerietraditionnelle.fr/ de verplichting gespecificeerd om deze informatie niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie en oppositie persoonsgegevens die hem betreffen, door zijn schriftelijke en ondertekende verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

Er wordt geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.cordonnerietraditionnelle.fr/ gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, geruild, overgedragen, toegewezen of verkocht op elk medium aan derden. Alleen de aanname van de verlossing van François BAUDUIN en zijn rechten zou de overdracht van die informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gehouden zou zijn tot het opslaan en wijzigen van gegevens met betrekking tot de sitegebruiker. www.cordonnerietraditionnelle.fr/ .

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat deze geen persoonlijke informatie verzamelt. Arnaud Duthoit.

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases.

8. Hyperlinks en cookies.

De site www.cordonnerietraditionnelle.fr/ bevat een bepaald aantal hypertekstlinks naar andere sites, opgezet met de toestemming van François BAUDUIN. François BAUDUIN heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en neemt daarom geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Navigatie op de site www.cordonnerietraditionnelle.fr/ kan de installatie van cookies op de website veroorzaken. computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie registreert met betrekking tot de navigatie van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om latere navigatie op de site te vergemakkelijken en zijn ook bedoeld om verschillende verkeersmetingen mogelijk te maken.

Als u weigert een cookie te installeren, kan het onmogelijk zijn om toegang te krijgen tot bepaalde services. De gebruiker kan zijn computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel in de rechterbovenhoek) / internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Blokkeer alle cookies. Valideer op Ok.

In Firefox: bovenaan het browservenster,klik op de Firefox-knop en ga vervolgens naar het tabblad Opties. Klik op het tabblad Privacy. Configureer de instandhoudingsregels op: gebruik de gepersonaliseerde parameters voor geschiedenis. Schakel ten slotte het vinkje uit om cookies uit te schakelen.

In Safari: klik rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door een tandwiel). Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op Instellingen voor inhoud. In het gedeelte 'Cookies' kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: klik op rechtsboven in de browser op het menupictogram (gesymboliseerd door drie horizontale lijnen). Selecteer Instellingen. Klik op Toon geavanceerde instellingen. Klik in het gedeelte "Vertrouwelijkheid" op voorkeuren. Op het tabblad "Vertrouwelijkheid" kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en toekenning van bevoegdheid.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.cordonnerietraditionnelle.fr/ is onderworpen aan de Franse wetgeving. Exclusieve bevoegdheid wordt gegeven aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

10. De belangrijkste wetten.

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden.

Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.

11. Woordenlijst.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie zij van toepassing zijn" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 ).